COS Magazine | Pashon Murray

Daniel Shea shot Detroit Dirt CEO Pashon Murray for COS Magazine.